POSLÁNÍ

Posláním našeho domova je zajistit celoroční pobytovou službu seniorům ze Slavkova a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí.

Seniorům nabízíme sociální službu v důstojném prostředí, v přátelské atmosféře domova s menší kapacitou. Při poskytování služeb klademe důraz na individualizovanou podporu a péči při zvládání běžných denních činností, podporu při udržování rodinných kontaktů a aktivní využívání volného času se společenským a kulturním vyžitím.

Domov byl otevřen v roce 2005, zřizovatelem je Obec Slavkov.


CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více) se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, a nepříznivým zdravotním stavem, kteří nejsou schopni žít ve svém přirozeném domácím prostředí, potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

Prioritní přednost k přijetí do domova mají žadatelé ze Slavkova, poté jsou oslovováni zájemci z okolních vesnic, z Mikroregionu Hvozdnice a zájemci z Opavy a okolí.


Do domova nepřijímáme seniory:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • kteří z důvodu infekční nemoci nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


KAPACITA DOMOVA

Kapacita našeho domova je 32 míst, v současné době je u nás ubytováno 27 žen a 5 mužů.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • ubytování (celoroční)

 • celodenní strava

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • aktivizační činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ubytování je možné v jedno a dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má své sociální zařízení. Celé zařízení je bezbariérové, součástí budovy je výtah.

Součástí služby je poskytování zdravotní péče.

Zajišťujeme také služby doplňkové (fakultativní) – kadeřnice, pedikúra, kosmetika aj.


CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Poskytování kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb seniorů a tím pomoci k jejich co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby.

 • Respektování přání uživatelů.

 • Harmonie v mezilidských vztazích uživatele, udržení či navázání vztahů s blízkými osobami uživatelů.

 • Aktivní prožívání volného času, účast na kulturních, společenských a duchovních akcích.

 • Propojení veřejného života se životem v domově, navázání na veřejné služby v obci.


VOLNÝ ČAS A AKTIVIZACE SENIORŮ


Volnočasová a aktivizační činnost vychází z osobních cílů uživatele. Senioři mohou využít nabídky ručních prací, výtvarných činností, zpěvu s harmonikou, předčítání, vzpomínání, divadelních aktivit, výletů aj. Mohou se účastnit oslav narozenin, společných posezení, koncertů či jiných kulturních představení a také bohoslužeb v kapli, jež je součástí našeho domova.